Risikostyring (ERM)

Lovgivning

God selskabsledelse betyder også en effektiv risikostyring. I aktiesekskabsloven (§115, stk. 2) står der:
...bestyrelsen...påser, at der etablers de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.

Hvor parate er I overfor risici?

Det er ikke muligt at styre en risiko, man ikke har identificeret!

Forretningsvilkårene ændrer sig ofte hurtigere end virksomhederne er indstillet på. Varslingssystemerne findes enten slet ikke eller de er utilstrækkelige. Det gælder både små og store virksomheder. 

En undersøgelse fra af CBS med 160 topledere i Danmarks største virksomheder viste, at over halvdelen inden for de sidste 5 år havde oplevet mindst en større udefrakommende forretningsmæssig "overraskelse", som virksomheden ikke havde nået at reagere på. Der var mange forklaringer på at virksomheden blev taget på sengen. Ledelsen havde vurderet sandsynligheden for at begivenheden skulle indtræffe meget lille, ansvaret for varsling og reaktion var meget uklart placeret i organisationen, virksomhedens reaktionstid var for lang, tiden eller dens ressourcer utilstrækkelige. Set udefra skyldes forklaringerne, at topledelsen sjældent har haft det koordinerende ansvar for risikoarbejdet - uden tvivl fordi risikostyring først nu er ved at blive en strategisk disciplin, som er på vej ind i de danske direktions- og bestyrelseslokaler.

Mange har lært det "the hard way", og hele 90% af de adspurgte var helt enige i, at "risikostyring kan forbedreorganisationens værdi".

 

Hvor kommer jeres betydende trusler fra?


Hvordan skaffer I jer større handlefrihed?

Det er vigtigt at erkende sin risikosituation, vide hvad virksomheden tåler hvor og dermed vove at satse uden at risikere hele eller dele af virksomheden. Dette kan være en overordentlig stærk konkurrencefordel.

Man kan selv gennemføre processen supporteret af vores web-baserede virksomhedsanalyseprogram gennem en systematisk proces - en "Board Strategy Day" - faciliteret af fx. bestyrelsesformand eller en af vores autoriserede konsulenter. Processen medvirker til at skabe en fælles erkendelse og forståelse for hvor,hvorfor og hvordan man skal sætte ind i tide.

Det afgørende er efter vores mening at sikre virksomhedens handlefrihed som betingelse for langsigtet overlevelse, vækst og lønsomhed. Ved at reducere afhængigheden af andre, kan en virksomhed skabe sig handlefrihed, som gør, at man bedre kan udnytte forandringer i omverdenen i stedet for at blive ramt og overrasket af dem.

Processen medvirker til hurtigt skaffe et helhedsorienteret overblik over en virksomheds forretningsmæssige strategiske muligheder og risici gennem en systematisk 360 graders strategieftersyn.

Med et "Board Strategy Day" identificeres og måles virksomhedens afhængighed af omverdenen gennem en analyse af 140 forretningsmæssige faktorer, som kan påvirke virksomheden positivt og negativt. Den web-supoorterede proces sikrer en høj kvalitet, ligesom den giver store tidsbesparelser på alle niveauer.

Processen hjælper med at fremskaffe en prioriteret handlingsplan til afdækning af de identificerede risici. Dette vil medvirke til at forbedre forretningsenhedens handlefrihed og indtjeningsevne. Processen medvirker til at gøre risikostyring operationel.

Testimonials

Director, Risk Management and Internal Audit, finsk koncern med omsætning på EUR 7,5 mia.

"Having used the method for 18 business area analyses we consider the way of thinking and the analysis model to be a practical and useful instrument for identification of an organization's risks and for improved control. Furthermore, it is a very good group tool."

Tidl. chef for intern revision vid SJ

"Med hjälp av den effektiva datorstöd vid internrevisionen, ser vi nu direkt de områden som behöver åtgärdas. På så sätt har vi kunnat öka precisionen, samtidigt som vi spar 75% av tiden för arbetet, revolutionerar faktainsamlingen samt ger mer utrymme för kvalificerad analys och dialog om eventuella åtgärder i verksamheten."

Chef intern revision, statslig virksomhed

”Med hjälp av metoden fick vi fram mer information på en enda dag än vad vi fick med konventionella metoder på c:a tre veckor”

Citater fra to corporate M&A ansvarlige.

"Metoden er nede på jorden.
- Den indeholder det, der skal til for at analysere en virksomhed og komme til konkrete aktioner.
- Giver en mere skarpt business case.
- Synliggør kompetencer.
- Hurtig identifikation af problemområder.
- God til at kickstarte integrationsprocesser."
- Kan være yderst brugbart til due diligence processer ved opkøb.
- Effektiv overførsel af af viden fra opkøbte til opkøber."

Managementkonsulent

” Analysen lyfter häsynslöst fram olika hot, dolda eller synliga, utan att ta hänsyn till sannolikheten för att de skall inträffa eller företagets möjlighet att bemöta/undvika de enskilda hoten. Detta gör analysen till ett effektivt verktyg för styrelsediskussioner i strategiska frågor. Med effektiv menar jag här: att diskutera rätt saker.

Analysen skiljer sig från de traditionella analyserna genom att den använder ekonomiska siffror enbart för att fastställa graden av handlingsfrihet i företaget. Sedan ser analysen till företagets relationer i företagets egen värld”.