Virksomhedsudvikling

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” Charles Darwin.

klik for at få stort billede

Vi gennemfører en systematisk proces , som medvirker til at forbedre virksomheders overlevelsesevne, skaber vækst og øger indtjening. 

Et Freedom2Act Strategieftersyn™ består af to intensive workshops. Den første fastlægger præcist nutidsposition og dokumenteres med en udførlig tilstandsrapport, medens den efterfølgende workshop gør analysen operationel ved at frembringe en "roadmap" til fremtiden.

I tæt samarbejde med ledelsen fremskaffes hurtigt og effektivt et præcist billede af en virksomheds nutidsposition, et overblik over dens strategiske nuligheder og dens samlede risikobillede.

På basis heraf igangsættes initiativer til reduktion af de identificerede signifikante sårbarheder.

Gennem vore kreative processer fremmes forståelse og enighed blandt de deltagende om mål og midler.

En computer understøttet proces sikrer en høj kvalitet og giver store ressource- og tidsbesparelser i sammenligning med traditionelle analysemetoder - typisk en faktor 3-5!

Testimonials

Medejer, mindre dansk virksomhed

Den ene af ejerne udtalte et par uger efter strategieftersynet:
"Jeg syntes vi kom langt på den ene dag, workshoppen varede. Fokus blev bevaret gennem hele forløbet. Vi har allerede gennemført tiltag til at eliminere nogle af de betydende risici, der blev identificeret".

 

VD, større svensk virksomhed

"De mest betydande fördelarna med analysen var:
1. att ledningsgruppen äntligen tack vare processen kunde fokusera på strategiska frågor och samtidigt fick en stor förståelse för betydelsen av fokus på strategi och inte enbart operationella frågor.
2. Processen var en utmärkt träning i strategiskt tänkande för ledningen.
3. att han som VD fick en heltäckande bild av virksomhedetens strategiska styrkor som han kan använda gentemot koncernledningen i moderbolaget."

Fredom2Act strategieftersyn

Et Freedom2Act Strategieftersyn™ er en intensiv vidensdelende proces sammen med ledergruppen. Processen faciliteres af to af vores autoriserede konsulenter.

Fra start til slut går der typisk under en uge før virksomheden har de første konkrete resultater.

Workship 1 - Identifikation af nutidsposition

Sammen med ledelsen kortlægges faktorer af betydning for virksomhedens konkurrenceevne, stabilitet og sårbarhed i forhold til omverdenen.

Man er nødt til at bestemme, hvordan virksomheden forventes at tjene penge for at kunne foretage en vurdering af, hvorfor den ikke vil gøre det! Opsummeres gennem er besvarelse af Drucker's spørgsmål: "What business area we in?". Dette første trin af vores proces består derfor af en Freedom2Act Business Mapping™, hvor vi gennemfører en kundesegmentering på markedets betingelser og ikke ud fra virksomhedens organisation eller teknologi, og ej heller hvem kunderne er. Herigennem tydeliggøres virksomhedens værdiskabere i form af homogene segmenter. Denne del af processen har for mange af vore kunder i sig selv været en "eye-opener", som i flere tilfælde har afdækket uudnyttede forretningsmuligheder.

Efterfølgende gennemføres et systematisk web-supporteret  interview omfattende 140 forretningsmæssige faktorer for hvert af de vigtigste forretningsområder. Alle aspekter vurderes på basis af virksomhedens konkurrencemæssige og finansielle styrke.

Hvilke forretningsomområder har det største potentiale?

Hver cirkel repræsenterer et forretningsområde.
Arealet modsvarer markedet størrelse. Det grønne udsnit svarer til forretningsområdet, det røde den hårdeste direkte konkurrent og det brune den hårdeste substitutkonkurrent.
Pilene viser, hvad vej udviklingen går.

Processen dokumenteres af en udførlig rapport med grafiske opsummeringer af strategiske muligheder, handlefrihed, konkurrenceevne og risikoprofilk. Rapporten omfatter en detaljeret "360 graders" situations- og SWOT-analyse med tydelig vurdering af effekten på virksomheden af de analyserede faktorer.

Workshop 2 - Forbedring af handlefrihed

Resultaterne af faktaindsamlingen gennemgås i samarbejde med ledergruppen. I fællesskab etableres en operativ handlingsplan og et katalog med prioriterede forbedringsforslag. Oplægget omfatter også forslag, der sigter på at bevare gode relationer.